POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych na www.justynabednarz.pl jest Justyna Bednarz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Justyna Bednarz Fotografia, ul. Batalionu Zośka 9/3, 59-220 Legnica, NIP 6912495744. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych możliwy jest pod adresem: kontakt@justynabednarz.pl.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia świadczenie usług.
 2. Dane osobowe za pośrednictwem strony www.justynabednarz.pl przetwarzane będą w przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza kontaktowego.
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Użytkownika:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wysłał zapytanie przez stronę Kontakt.
 5. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Dane osobowe Użytkowników, z którymi współpraca nie została nawiązania, a poprosiły o ofertę będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez okres 5 lat.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich korekty,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt.1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@justynabednarz.pl.

PLIKI COOKIES

 1. Strona www.justynabednarz.pl używa plików cookies. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 2. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, Użytkownika i jego danych.
 3. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając ze strony Użytkownik akceptuje jej zasady. W przypadku jeśli Użytkownik nie jest w stanie zaakceptować zasad, Administrator prosi o nie korzystanie ze strony.
 2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści polityki prywatności. Użytkowników strony prosi się o okresowe sprawdzanie treści „Polityki prywatności”.

W razie pytań proszę o kontakt pod adresem: kontakt@justynabednarz.pl